Certe voert de komende jaren veel vernieuwingen door in haar applicatielandschap. Als gevolg hiervan verwacht Certe meerdere datamigraties uit te voeren tijdens de upgrade van hun systemen en applicaties. Certe ziet de datamigraties tevens als hét moment om de datakwaliteit te verhogen. Data eXcellence is door Certe aangetrokken om te helpen met de voorbereiding en uitvoering van deze grote klus.

Certe is actief op het gebied van laboratoriumdiensten en biedt een breed pakket aan diagnostiek; zowel medisch microbiologisch, immunologisch als klinisch chemisch en hematologisch. Daarnaast biedt Certe ook beeldvormende en functieonderzoeken aan. Op basis van de diagnostiek adviseert Certe de eerste en de tweede lijn bij de behandeling van de patiënt. Naast diagnostiek heeft Certe een breed scala aan diensten ter ondersteuning van de huisarts, arts of verloskundige zoals een diabetes- en trombosedienst.

Data eXcellence is expert op het gebied van datamigratie en datakwaliteit, met een eigen aanpak en gespecialiseerde tooling.

Laboratoriuminformatisering binnen Certe

Bij de ingebruikname van nieuwe laboratoriuminformatiesystemen moet Certe de garantie hebben dat de laboratoriumdiensten van de verschillende medische disciplines op alle locaties hun doorgang kunnen vinden en kunnen beschikken over eigen en correcte data. Ook de bedrijfsvoering is hiervan afhankelijk. Slechte datakwaliteit geeft problemen bij het correct uitvoeren van bedrijfsprocessen - zowel logistiek en administratief - en het leveren van managementinformatie. Bij fouten of verkeerde beslissingen in het laboratoriumwerk vanwege onjuiste data is er direct impact op de gezondheid van de patiënt. Stel dat een eerdere uitslag van een patiënt mist, dan kan bij een nieuw onderzoek een verkeerde conclusie worden getrokken, waardoor een onjuist medisch advies aan de patiënt wordt verstrekt.

Zonder gecontroleerde en goed gemigreerde data is de continuïteit en correctheid van onze medische- en bedrijfsprocessen na de implementatie van nieuwe informatiesystemen niet geborgd.

Sander van der Meulen, manager informatiemanagement bij Certe

Datakwaliteit & datamigratie – speerpunten voor Certe

Certe onderstreept dat datamigratie en datakwaliteit kritieke succesfactoren zijn voor de implementatie van nieuwe systemen. Om deze reden hebben Certe en Data eXcellence een awareness training over dit onderwerp ontwikkeld zodat betrokken Certe medewerkers op de hoogte zijn van het belang van datamigratie en datakwaliteit. Maar vooral ook om te weten wat er komt kijken bij het opzetten en controleren van een datamigratie, en het meten en verbeteren van datakwaliteit. Hierbij is er niet alleen aandacht voor datakwaliteit als onderdeel van een datamigratie, maar ook de borging van een structureel datakwaliteitsproces. Een informatieblok met de belangrijkste onderwerpen uit de awareness training is te vinden onderaan dit artikel.

We hebben veel ervaring met het uitvoeren van bedrijfskritische datamigraties en kunnen daarom als geen ander motiveren hoe een datamigratie moet worden opgezet en gecontroleerd.

Marco Stuit, senior consultant bij Data eXcellence:

De eerste training heeft plaatsgevonden

De eerste training met een groep van bijna 50 medewerkers - bestaande uit projectleiders, analisten, informatiemanagers, functioneel- en applicatiebeheerders - heeft plaatsgevonden. De feedback van collega’s uit de training is zeer positief. “Het team begrijpt niet alleen beter wat het nut en de noodzaak is van datamigraties, maar heeft ook praktische inzichten en handvaten gekregen. Dit komt niet alleen de kwaliteit van de datamigratie ten goede, maar ook de succesvolle werking van het nieuwe systeem na livegang”, zegt Sander.

De recent gestarte datamigratie voor de diabetesdienst is het eerste project dat de vruchten plukt van de training. Het project wordt begeleid en uitgevoerd door een kernteam bestaande uit medewerkers van Certe en Data eXcellence. Zo is bij de start van het project grondiger en bewuster uitgewerkt wat de business requirements zijn voor de verschillende te migreren gegevensgroepen. De uitgangspunten en besluiten uit deze analyse vormen de belangrijkste basis voor de uitwerking van de datamigratieregels.

En nu…

Met het oog op de komende meerjarige vernieuwingen en bijbehorende datamigraties kijken Certe en Data eXcellence of de training vaker en voor een bredere doelgroep ingezet kan worden. Dit biedt Certe de kans om kennis en ervaringen uit eigen projecten direct op te nemen in de training, maar geeft ook de mogelijkheid om Certe collega’s een actieve rol te geven in de training. De ambitie is dat de training een levend product wordt voor en door Certe medewerkers.

Awareness training datamigratie en datakwaliteit

Tijdens de training worden verschillende aspecten van datamigraties belicht langs drie assen: wat, hoe en wanneer. Hierbij worden voorbeelden uit de praktijk gebruikt.

Wat

 • Wat is de functionele scope qua systemen en gegevensgroepen?
 • Wat zijn de uitgangspunten per gegevensgroep?
 • Wat is de technische scope qua brontabellen?
 • Wat zijn de overwegingen en besluiten bij het migreren van historische gegevens?
 • Wat zijn de opties voor het archiveren van niet te migreren data?
 • Wat is de datakwaliteit van de brongegevens?

Hoe

 • Hoe ziet de migratiestrategie en -architectuur eruit?
 • Hoe worden de bronsystemen geëxtraheerd?
 • Hoe worden de gemigreerde gegevens in de doelomgeving geladen?
 • Hoe komen de mappingregels tot stand?
 • Hoe vindt de configuratie van de migratietooling plaats?
 • Hoe wordt de datakwaliteit gemeten en verhoogd?
 • Hoe wordt een controleraamwerk opgezet om de volledigheid en juistheid van de datamigratie aan te tonen?
 • Hoe vindt de acceptatie door de business plaats?

Wanneer

 • Wanneer vinden de (proef)migraties plaats?
 • Wanneer worden welke activiteiten door wie uitgevoerd, en wat is de doorlooptijd?

Meer weten over datamigratie en datakwaliteit?