Over Gasunie

Gasunie is een netwerkbedrijf voor energie. In Nederland en Noord-Duitsland beheert en onderhoudt Gasunie de infrastructuur voor grootschalig transport en opslag van gas. Dat is nu vooral aardgas, maar dit zal met de energietransitie steeds verder verschuiven naar groen gas en waterstof. Daarnaast werkt Gasunie mee aan de aanleg en het beheer van netwerken voor warmte en CO₂. Gasunie zorgt ervoor dat dit deel van de energievoorziening veilig, ongestoord en zo duurzaam mogelijk gebeurt.

Herstructurering SAP-PM

Als onderdeel van de herstructurering van SAP-PM was het noodzakelijk om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de brondata om eventuele issues tijdens de datamigratie te voorkomen.

Anders dan bij aardgas, zijn er geen fossiele brandstoffen nodig voor groen gas. Groen gas wordt namelijk gemaakt van organisch restmateriaal, zoals rioolslib en mest. Veelgebruikte technieken hiervoor zijn vergisting en vergassing. Het biogas dat hiermee ontstaat wordt afgevangen en verbeterd, zodat het dezelfde kwaliteit heeft als aardgas.

Belangrijkste aspecten van deze migratie

Datakwaliteit

DX heeft de technische en functionele datakwaliteit voor SAP-PM inzichtelijk gemaakt

Advies

DX heeft advies geleverd op basis van de meetresultaten

0-meting

DX heeft zowel de 0-meting als de vervolgmetingen uitgevoerd

Inzichtelijk maken datakwaliteit

DX heeft de technische en functionele datakwaliteit van de relevante data binnen SAP-PM inzichtelijk gemaakt. Op basis van dit inzicht heeft DX advies gegeven rondom de noodzakelijk maatregelen om risico's tijdens de datamigratie te kunnen mitigeren. Onderdeel van de maatregelen betrof het schonen, verrijken, ontdubbelen en uniformeren van data.

Meer weten?

Download deze case