100% succes is vereist als je grote hoeveelheden data migreert. Succes is dat de data correct over is en het doelsysteem functioneert conform verwachtingen. 

Maar, hoe weet je nu zeker dat de datamigratie is geslaagd? Dat in de set van honderdduizenden records die gemigreerd zijn er niet één mist?  Dat gegevens niet verwisseld zijn? En hoe borg je de referentiële integriteit? Welke zekerheden krijg je met betrekking tot de financiële aansluiting? Kortom: hoe bewijs je de succesvolle migratie?  

Ben je als controller of testcoördinator betrokken bij een datamigratieproject? Dan heb je jezelf deze vragen vast ook gesteld. De 7 bewijzen – zoals hieronder opgenomen – kan je gebruiken bij elk datamigratieproject waarbij 100% succes echt belangrijk is!

Leer van onze ervaring!
Hieronder zijn de 7 bewijzen – in de vorm van controles en rapportages – opgenomen die samen het bewijs leveren van een 100% datamigratie. Deze bewijzen zijn gebaseerd op basis van meer dan 35 migraties.  

Alleen schone data is gemigreerd

Deze controle betreft de datakwaliteit van de brondata. Dit borgt dat het doelsysteem alleen met correcte en juiste informatie wordt gevuld.

Controleer per object per attribuut dat de kwaliteit voldoende is om deze te converteren naar het doelsysteem. Als de kwaliteit van één enkel attribuut van een object onvoldoende is, vindt geen transformatie plaats van dit gehele object.

De datakwaliteitsrapportage bevat alle objecten waarvan de kwaliteit onvoldoende is. Gebruik deze rapportage om de brondata te schonen.

Correcte transformatie

Deze controle valideert bij elke transformatie of alle attributen juist zijn geconverteerd, dan wel gemanipuleerd.

Veel data-elementen worden tijdens de migratie van formaat gewijzigd, maar intrinsiek veranderen ze niet, zoals een geboortedatum van een klant.  Soms worden van een klant contractregels samengevoegd, maar de totale contractwaarde voor en na conversie blijft gelijk! Controleer dit door elke attribuut na migratie te vergelijken met de waarde(n) ervoor.

Laat deze controlerapportages bouwen door een andere expert dan diegene die de transformatiesoftware heeft gerealiseerd. Gebruik deze rapportages om de transformatie software te testen.

Unieke sleutels

Onjuiste sleutels zijn vaak een reden waardoor getransformeerde data niet geladen kan worden in het beoogde doelsysteem. Controleer daarom expliciet transformaties en generatie van primaire en andere unieke sleutels.

Een simpele controle of de (primaire) sleutels na transformatie écht uniek zijn.

Gebruik deze rapportages om de transformatiesoftware te testen. De oorzaak kan ook liggen in de brondata — gebruik deze rapportages dan om deze te schonen.

Referentiële integriteit

In het doellandschap moeten de relaties tussen objecten correct en volledig zijn. Geen contracten zonder klant!

Controleer per object of deze een juiste verwijzing kent naar andere objecten waarmee een afhankelijkheid bestaat. 

De oorsprong van het ontbreken van referentiële integriteit kan liggen in het feit dat er bij de datakwaliteitscontroles objecten zijn uitgevallen. Een andere oorzaak kan zijn een onjuiste generatie van (primaire) sleutels. Gebruik deze rapportages dan ook om brondata te schonen of transformatieregels te verfijnen.   

Data-constraints

Na de transformatie moet elk attribuut voldoen aan de data-constraints van het doelsysteem; wellicht mogen enkele datumvelden in het nieuwe systeem alleen in het verleden liggen daar waar de bron deze constraints niet kende?

Valideer deze constraints middels aparte controles op de getransformeerde data.

Indien de oorzaak zijn oorsprong niet in de brondata heeft, zullen de transformatieregels verfijnd moeten worden.

Objecttellingen

Met alleen controles dat de data zonder uitval is gemigreerd ben je er nog niet. De volledigheid moet ook nog aangetoond worden! Onze vele gesprekken met accountants, auditors, proceseigenaren etc. heeft ons geleerd dat daarvoor twee typen controletellingen uitkomst bieden: objecttellingen en acceptatietellijsten. Dit bewijs gaat over objecttellingen. Het bewijs dat hierop volgt behandelt acceptatietellijsten.

Tel het aantal objecten in scope in de bron, in het doel en bij elke tussenstap in het migratieproces.

Objecttellingen geven inzicht in hoeveel records er in scope zijn, hoeveel records gevalideerd worden, hoeveel records getransformeerd zijn en het aantal records dat voldoet aan de posttransformatiecontroles. De tellingen moeten op elkaar aansluiten om te garanderen dat geen enkel record tijdens het proces verloren gaat.

Acceptatietellijsten

Aanvullend op de objecttellingen geven acceptatietellijsten het bewijs van bijvoorbeeld een financiële aansluiting. Voor en na elke stap in het migratieproces mag de totale contractwaarde niet wijzigen. Hetzelfde geldt voor crediteuren- en debiteurensaldo etc.

Deze tellijsten worden opgesteld samen met de klant, specifiek vanuit een businessperspectief zoals de operationele en financiële bedrijfsvoering.

Vaak zijn dit rapportages die reeds in het bron- en doelsysteem bestaan. Door deze ook mee te nemen in de bouw van de migratiesoftware kan je deze tellingen gebruiken voor een financiële reconciliatie tussen bron- en doelsysteem.

Tot slot

Als je de mogelijkheid hebt, combineer dan de controles en rapportages zoals hierboven vermeld in een geautomatiseerd proces, dat dagelijks bron-  en getransformeerde data controleert. Dat geeft ritme in het project, de kwaliteit van data en transformaties gaat omhoog en controles geven gestaag minder uitval. Hierdoor groeit het vertrouwen in een succesvolle migratie.

Het laatste wat aangetoond moet worden is dat het doellandschap na datamigratie ook correct en voorspelbaar werkt, bijvoorbeeld middels een conversie-acceptatietest, performancetest, ketentest, schaduwdraaien etc.

Ben je op zoek naar gedetailleerd inhoudelijk advies voor jouw specifieke datamigratie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij hebben meer dan 35 succesvolle datamigraties uitgevoerd variërend van hypotheekportefeuilles, beleggingen, zakelijk en consumptief krediet, pensioenen, verzekeringen en uitkeringen.

Wil je meer weten?